HMRC : Κανόνες επιβολής φόρου στις συναλλαγές με Bitcoin

Με σχετική ανακοίνωση του HM Revenue & Customs (HMRC), της αντίστοιχης Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρασχέθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή ή όχι και τις προϋποθέσεις  επιβολής φόρου στις συναλλαγές  με Bitcoin. Στη συνέχεια παρατίθεται το κείμενο της σχετικής ανακοίνωσης σε μετάφραση, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που έχει.

 

Εισόδημα και Τελωνεία

Ενημέρωση 09/2014

Φορολογική μεταχείριση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με Bitcoin και άλλα παρόμοια κρυπτονομίσματα

 

Σκοπός της παρούσας Ενημέρωσης

Η ενημέρωση κοινοποιεί τη θέση του HM Revenue & Customs σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που προέρχεται από και των χρεώσεων που σχετίζονται με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν Bitcoin και άλλα παρόμοι κρυπτονομίσματα, ειδικότερα σε σε σχέση με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, το Φόρο Εταιρειών και το Φόρο επί Κερδών Κεφαλαίου.

Κύκλος αποδεκτών

Οποιοσδήποτε εισπράττει χρεώσεις ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποκτά εισόδημα, σε οποιαδήποτε μορφή, από δραστηριότητας που περιβαλαμβάνουν Bitcoin (ή άλλο κρυπτονόμισμα), συμπεριλαμβανομένων των :

 • Των προσώπων που εξορύσσουν Bitcoin
 • Των προσώπων που εμπορεύονται Bitcoin
 • Των ανταλλακτηρίων Bitcoin
 • Των προσώπων που διεκπεραιώνουν πληρωμές με Bitcoin
 • Κάθε άλλου προσώπου που παρέχει υπηρεσίες σχετικές με Bitcoin

 

Υπόβαθρο

Το Bitcoin θεωρείται ως το πρώτο παγκόσμια αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα, που είναι γνωστό και ως κρυπτονόμισμα. Η άφιξη των κρυπτονομισμάτων, όπως το Bitcoin, ειναι μια νέα και υπό εξέλιξη περιοχή, ενώ η νομική φύση και νομοθετική ρύθμιση τους βρίσκεται υπό εξέλιξη. Τα κρυπτονομίσματα έχουν μια μοναδική ταυτότητα και για το λόγο αυτό δεν μπορούν να συγκριθούν με οποιαδήποτε άλλη επενδυτική δραστηριότητα ή μηχανισμό πληρωμών.

Το HMRC αντιλαμβάνεται ότι το Bitcoin λειτουργεί μέσω ενός Peer To Peer δικτύου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από οποιαδήποτε κεντρική αρχή ή τράπεζα. Όλες οι λειτουργίες, όπως η έκδοση, η επεξεργασία συναλλαγών και η επιβεβαίωση πραγματοποιούνται συλλογικά από αυτό το δίκτυο. Όλες οι συναλλαγές με Bitcoin καταγράφονται σε μια κοινή δημόσια βάση δεδομένων που ονομάζεται block chain. Νέα Bitcoin παράγονται όταν ένα καινούργιο block προστίθεται στην αλυσίδα. Ένα καινούργιο block μπορεί να προστεθεί στην αλυσίδα όταν δίδεται η απάντηση σε έναν περίπλοκο κρυπτογραφικό αλγόριθμο. Οι συμμετέχοντες σε αυτή τη δραστηριότητα ονομάζονται «Miners».

Επιπλέον της εξόρυξης Bitcoin, οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την αγορά και πώληση Bitcoin και την παροχή υπηρεσιών ανταλλακτηρίου για την ανταλλαγή Bitcoin με αναγνωρισμένα νομίσματα. Το Bitcoin μπορεί να διακρατηθεί και ως επένδυση ή να χρησιμοποιηθεί για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από εμπόρους, όπου γίνεται δεκτό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει ήδη ένας αριθμός τελικών σημείων πώλησης, όπως pubs, εστιατόρια και πωλητές μέσω διαδικτύου που δέχονται πληρωμές σε Bitcoin.

Μεταχείριση του Bitcoin και των παρόμοιων κρυπτονομισμάτων σε σχέση με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

Δεδομένου του ευρωπαϊκού χαρακτήρα του ΦΠΑ, οποιαδήποτε μεταχείριση των κρυπτονομισμάτων σε σχέση με αυτόν θα πρέπει να εναρμονίζεται με με τη μεταχείριση που τυχόν επιβληθεί στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Με βάση το ανωτέρω, τον εξελισσόμενο χαρακτήρα των κρυπτονομισμάτων και το νομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργούν επί του παρόντος, η παρούσα ενημέρωση περιγράφει τη μεταχείριση που επιφυλλάσσει το HMRC σε σχέση με τον προσωρινό ΦΠΑ, με την επιφύλαξη μελλοντικών εξελίξεων και ιδίως σε σχέση τυχόν νομοθετική ρύθμιση ή τη θέση της ΕΕ. Οι φορολογούμενοι μπορούν να βασίζονται στην περιγραφή της μεταχείρισης του ΦΠΑ που παρατίθεται εν συνεχεία, εκτός και μέχρι το HMRC να ανακοινώσει οποιαδήποτε αλλαγή. Οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα ισχύσει αναδρομικά.

Για τις ανάγκες του Bitcoin, το Bitcoin και τα παρόμοια κρυπτονομίσματα θα τυγχάνουν της μεταχείρισης που αναφέρεται παρακάτω, σε καμία όμως περίπτωση αυτό δεν προοινωνίζει τη μεταχείριση τους σε νομοθετικό επίπεδο, ή για άλλους σκοπούς :

 • 1. Το εισόδημα που προέρχεται από δραστηριότητα εξόρυξης Bitcoin σε γενικές γραμμές δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, επί τη βάσει ότι η δραστηριότητα δεν συνιστά οικονομική δραστηριότητα υπό τους ορισμούς του ΦΠΑ, διότι είναι ανεπαρκής η σύνδεση μεταξύ οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται και της αμοιβής που λαμβάνεται.
 • 2. Το εισόδημα των προσώπων που εξορύσσουν Bitcoin από άλλες δραστηριότητες, όπως την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με την επιβεβαίωση συγκεκριμένων συναλλαγών για την οποία επιβάλλονται συγκεκριμένες χρεώσεις, απαλλάσσεται από την επιβολή ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 135 § 1 περ. d της Οδηγίας της ΕΕ σχετικά με το ΦΠΑ, ως εμπίπτουσα στον ορισμό των «συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων, σχετικά με την κατάθεση και τους λογαριασμούς, τις πληρωμές, μεταφορές, επιταγές και άλλα διαπραγματεύσιμα εργαλεία».
 • 3. Όταν το Bitcoin ανταλλάσσεται για Λίρες ή για ξένα νομίσματα, όπως Ευρώ ή Δολάρια, δεν θα οφείλεται ΦΠΑ επί της αξίας των Bitcoin καθεαυτών.
 • 4. Χρεώσεις (σε οποιαδήποτε μορφή) που επιβάλλονται επί και επιπλέον της αξίας των Bitcoin, προκειμένου να συμφωνηθεί ή να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή σε Bitcoin θα απαλλάσσεται από το ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 135 § 1 περ. d κατά τα ανωτέρω.

Παρά ταύτα, σε κάθε περίπτωση, ΦΠΑ θα οφείλεται κατά τα συνηθισμένα από τους προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών που πωλούνται με αντάλλαγμα Bitcoin ή άλλα παρόμοια κρυπτονομίσματα. Η αξία της παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών επί της οποίας θα οφείλεται ΦΠΑ θα είναι αξία σε λίρες του κρυπτονομίσματος κατά το χρόνου πραγματοποίησης της συναλλαγής.

Μεταχείριση του Bitcoin και των παρόμοιων κρυπτονομισμάτων σε σχέση με τον Εταιρικό Φόρο, το Φόρο Εισοδήματος και το Φόρο επί των κερδών Κεφαλαίου

Όπως και με κάθε άλλη δραστηριότητα, το εάν η μεταχείριση του εισοδήματος από και των χρεώσεων επί δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν Bitcoin και άλλα παρόμοια κρυπτονομίσματα θα υπόκεινται σε Εταιρικό Φόρο, Φόρο Εισοδήματος ή Φόρο επί των Κερδών Κεφαλαίου εξαρτάται από τις δραστηριότητες και τα εμπλεκόμενα μέρη.

Το εάν υπάρχει καταλογιστέο οποιαδήποτε κέρδος ή ωφέλεια ή απαλλασσόμενη οποιαδήποτε ζημία θα ερευνάται κατά περίπτωση, συνυπολογιζομένων των συγκεκριμένων περιστατικών. Κάθε περίπτωση θα ερευνάται από τη βάσει των δικών της συγκεκριμένων περιστατικών και συνθηκών. Η σχετική νομοθεσία και νομολογία θα εφαρμόζεται προκειμένου να αποφασισθεί η ορθή φορολογική μεταχείριση. Για το λόγο αυτό, ανάλογα με τα δεδομένα, μια συναλλαγή μπορεί να είναι τόσο κερδοσκοπική που να μην μπορεί  να φορολογηθεί ή οι ζημίες να απαλλαχθούν. Για παράδειγμα, τα κέρδη από το τζόγο ή τα στοιχήματα δεν φορολογούνται και οι απώλειες από το τζόγο δεν μπορούν να συμψηφιστούν με άλλα φορολογούμενα κέρδη.

Για τις επιχειρήσεις που δέχονται πληρωμές για προϊόντα ή υπηρεσίες σε Bitcoin, δεν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με το πότε το αναγνωρίζεται ή στο πως υπολογίζονται τα φορολογητέα κέρδη.

 • Εταρικός Φόρος : Τα κέρδη ή οι ζημίες από ανταλλαγές νομισμάτων φορολογούνται. Για τη φορολογική μεταχείριση των ψηφιακών νομισμάτων, εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες για το συνάλλαγμα από το εξωτερικό και τις δανειακές σχέσεις. Σε αυτό το στάδιο, δεν κρίνεται απαραίτητο να θεσμοθετηθούν συγκεκριμένοι σχετικοί νόμοι.

Για τις εταιρείες, οι ανταλλαγές θα προδιορίζονται μεταξύ του νομίσματος στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία (συνήθως είναι το νόμισμα στο οποίο τηρούνται τα λογιστικά βιβλία) και στο άλλο νόμισμα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν υπάρχει ισοτιμία μετά του Bitcoin και του νομίσματος στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία, τότε εφαρμόζεται η παρούσα ανάλυση. Για το λόγο αυτό, δεν απαιτούνται ειδικοί φορολογικοί νόμοι για τις συναλλαγές σε Bitcoin. Τα κέρδη και οι ζημίες μιας εταιρείας που πραγματοποιεί συναλλαγές σε Bitcoin θα απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία και θα φορολογούνται σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες του Εταιρικού Φόρου.

 • Φόρος Εισοδήματος : Τα κέρδη και οι ζημίες φυσικών προσώπων επιτηδευματιών σχετικά με συναλλαγές σε Bitcoin θα πρέπει να απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία τους και θα φορολογούνται με τους συνήθεις κανόνες περί φόρου εισοδήματος.
 • Καταλογιστέα κέρδη – Εταιρικός Φόρος και Φόρος επί Κερδών Κεφαλαίου : Εάν κέρδος ή ζημία σε νομισματική σύμβαση δεν ίεναι εντός των ορίων εμπορικού κέρδους ή των κανόνων για τις δανειακές σχέσεις,  υπό φυσιολογικές συκθήκες θα φορολογείται ως καταλογιστέο κέρδος ή απαλλασσόμενη ζημία, σε σχέση με τον Εταιρικό Φόρο ή το Φόρο επί Κερδών Κεφαλαίου. Κέρδη και ζημίες που προέρχονται από το Bitcoin ή άλλο κρυπτονόμισμα καταλογίζονται ή απαλλάσσονται για τα φυσικά πρόσωπα με Φόρο επί Κερδών Κεφαλαίου και για τις εταιρείες με Εταιρικό Φόρο.

Μελλοντικές συνέπειες

Η φορολογική μεταχείριση που περιγράφηκε ανωτέρω στην παρούσα ενημέρωση είναι για φορολογικούς σκοπούς μόνο. Σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει τη μεταχείριση των κρυπτονομισμάτων για ρυθμιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Δεδομένου του εξελισσόμενου χαρακτήρα αυτών των κρυπτονομισμάτων, το HMRC θα εκδώσει περαιτέρω οδηγίες όπως είναι απαραίτητο.

Εκδόθηκε στις 3 Μαρτίου 2014

Μοιραστείτε το!

      
Υπό τις ετικέτες: