Νομοθεσία για το Bitcoin σε διάφορες χώρες

Με αφορμή προηγούμενο άρθρο μας, αποφασίσαμε να κάνουμε μια έρευνα για την ύπαρξη ή μη νομοθεσίας σχετικά με το Bitcoin, σε διάφορες χώρες, προκειμένου να σας δώσουμε μια συνολικότερη εικόνα για το τι συμβαίνει σε αυτό το επίπεδο παγκόσμια.

Μην παραλείψετε να διαβάσετε και τα παλαιότερα άρθρα μας, για το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τον Καναδά.

ΧΩΡΑ (αλφαβητικά)
                               ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Αργεντινή Δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση.
Αυστραλία Δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση.

Τον Αύγουστο 2014, το Australian Taxation Office εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με τις οποίες το Bitcoin αντιμετωπίζεται, για φορολογικούς σκοπούς, ως ανταλλαγή αγαθών.

Βέλγιο Δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση.
Βραζιλία Ρητή νομοθετική ρύθμιση στο Νόμο (2013) για τα φορητά συστήματα πληρωμών και τα ηλεκτρονικά νομίσματα
Γερμανία Δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση.

Το 2013, η Federal Financial Supervisory Authority εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες για τους κινδύνους, σύμφωνα με τις οποίες το Bitcoin είναι χρηματοοικονομικό εργαλείο (και συνεπώς συναρτάται με τα αλλοδαπά νομίσματα) και πιο συγκεκριμένα λογιστική μονάδα (με αξία και μέσο πληρωμής ιδιωτικών χρεών), αλλά όχι νόμιμο χρήμα.

Δανία Δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση. Επίσης η δανική Financial Supervisory Authority και η Κεντρική Τράπεζα, με ανακοινώσεις τους, έχουν αρνηθεί στο bitcoin το χαρακτήρα νομίσματος. Επίσης η δανική Φορολογική Αρχή έχει γνωματεύσει ότι δεν μπορεί να εκδοθεί τιμολόγιο σε bitcoins.
Ελλάδα Δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση[1].
Ηνωμένο Βασίλειο Δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση.
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση[2].
Ιαπωνία Δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση.
Ιταλία Δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση[3].
Ισραήλ Δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση.
Ιρλανδία Δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση[4].
Ισπανία Δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση[5].
Κίνα Δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση. Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας έχει εκδώσει οδηγίες σχετικά με τους κινδύνους και κατονόμασε το bitcoin ως virtual commodity και όχι νόμισμα. Απαγορεύεται στις τράπεζες να πιστωτικά ιδρύματα να συναλλάσσονται με bitcoins.
Κύπρος Δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση[6]. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου όμως έχει διατυπώσει την άποψη ότι το Bitcoin δεν είναι παράνομο.
Ολλανδία Δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση[7]. Ο υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας, Γερούν Ντάισεμπλουμ, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το Bitcoin δε μπορεί να θεωρηθεί ηλεκτρονικό χρήμα, διότι δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό του νόμου και πως δεν υπάρχει πρόθεσμα τροποποίησης του ορισμού, ώστε να το συμπεριλάβει, λόγω της περιορισμένης χρήσης και αποδοχής του Bitcoin. Σύμφωνα δε με ανακοίνωση της ολλανδικής Κεντρικής Τράπεζας, τα ψηφιακά νομίσματα δεν διαθέτουν τα3 χαρακτηριστικά του χρήματος και για το λόγο αυτό είναι μάλλον απίθανο ότι θα αλλάξουν την έννοια της οικονομίας και χρήματος όπως τα γνωρίζουμε σήμερα.
Πορτογαλία Δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση[8]. Η Κεντρική Τράπεζα της Πορτογαλίας έχει εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με το Bitcoin, σύμφωνα με την οποία αυτό είναι ένα αμφίδρομο μοντέλο πληρωμών με ψηφιακό νόμισμα
Ρωσία Δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση[9].
Τουρκία Δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση.

 

Εκτός του καταλόγου των χωρών, παρατίθενται τα στοιχεία που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ δεν έχει ρητή νομοθεσία για το Bitcoin, υπάρχει όμως μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ασχολείται με τα ψηφιακά νομίσματα.

Επίσης, η ΕΕ έχει εκδώσει την Οδηγία 2009/110/EC, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί πως αφορά και τα ψηφιακά νομίσματα. Πιο συγκεκρiμένα, σύμφωνα με αυτήν την Οδηγία ως ηλεκτρονικό χρήμα νοείται  οποιαδήποτε αποθηκευμένη σε ηλεκτρονικό, μεταξύ άλλων και μαγνητικό υπόθεμα, νομισματική αξία αντιπροσωπευόμενη από απαίτηση έναντι του εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος, έχει εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηματικού ποσού για τον σκοπό πραγματοποίησης πράξεων πληρωμών (όπως ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 5 της Οδηγίας 2007/61) και η οποία γίνεται δεκτή από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πέραν του εκδότη. Με βάση αυτόν τον ορισμό, ερείζεται ακόμη εάν το Bitcoin μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας, χωρίς ακόμη να υπάρχει σαφής ένδειξη ως προς τις προθέσεις του νομοθέτη[10].  Στη παραπάνω αναφερθείσα όμως έκθεσή της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει απορρίψει την υπαγωγή του Bitcoin στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έχει εκφράσει την ανησυχία της για τους κινδύνους που σχετίζονται με την αγορά, κατοχή ή εμπορία εικονικών νομισμάτων.

Περαιτέρω, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) κλήθηκε πρόσφατα να απαντήσει σε προδικαστικά ερωτήματα, σχετικά με την υπαγωγή σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας των συναλλαγών που συνίστανται στην αγοραπωλησία με κοινό νόμισμα μονάδων bitcoin έναντι αμοιβής. Με την από 22.10.2015 απόφασή του, το Δικαστήριο απάντησε πως η εν λόγω δραστηριότητα απαλλάσσεται από την επιβολή ΦΠΑ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα περί απαλλαγών στην Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας.

 ——————————————————————————————————–

[1] Δείτε και τα αναφερόμενα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ελλάδα έχει ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο της την Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Χρήμα.

[2] Παρά την απουσία νομοθετικής ρύθμισης, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα από διάφορες υπηρεσίες ή Αρχές των ΗΠΑ, σχετικά με υποθέσεις που αφορούν στο Bitcoin. Αντί άλλης αναφοράς, δείτε εδώ που καταγράφονται οι περισσότερες τέτοιες υποθέσεις.

[3] Δείτε και τα αναφερόμενα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ιταλία έχει ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο της την Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Χρήμα.

[4] Δείτε και τα αναφερόμενα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ιρλανδία έχει ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο της την Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Χρήμα.

[5] Δείτε και τα αναφερόμενα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ισπανία έχει ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο της την Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Χρήμα

[6] Δείτε και τα αναφερόμενα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Κύπρος έχει ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο της την Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Χρήμα

[7] Δείτε και τα αναφερόμενα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ισπανία έχει ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο της την Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Χρήμα

[8] Δείτε και τα αναφερόμενα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ισπανία έχει ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο της την Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Χρήμα

[9] Το 2014 είχε ανακοινωθεί ότι θα προταθεί νομοσχέδιο για την απαγόρευση του Bitcoin και εντός του ίδιου έτους πολλές επιχειρήσεις που ασχολούνται με το Bitcoin στη Ρωσία αντιμετώπισαν προβλήματα και διώξεις. Παρά ταύτα και με βάση στοιχεία επικαιροποιημένα μέχρι και το α’ εξάμηνο 2015, δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία.

[10] Για την υπαγωγή του Bitcoin στις διατάξεις, δείτε παραπάνω, υπό Ολλανδία, τις δηλώσεις του ολλανδού υπουργού Οικονομικών για το θέμα αυτό.

[Κύριες πηγές των πιο πάνω πληροφοριών εδώ και εδώ]

Μοιραστείτε το!