Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για το Bitcoin

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) κλήθηκε πρόσφατα να απαντήσει σε προδικαστικά ερωτήματα, σχετικά με την υπαγωγή σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας των συναλλαγών που συνίστανται στην αγοραπωλησία με κοινό νόμισμα μονάδων bitcoin έναντι αμοιβής.

Με την από 22.10.2015 απόφασή του, το Δικαστήριο απάντησε πως η εν λόγω δραστηριότητα απαλλάσεται από την επιβολή ΦΠΑ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα περί απαλλάγων στην Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας.

Πιο συγκεκριμένα, το Δικαστήριο κλήθηκε να απαντήσει στα εξής δύο ερωτήματα :

Α. Εάν το άρθρο 2 § 1 στοιχείο γ’ της Οδηγίας περί ΦΠΑ έχει την έννοια ότι αποτελούν παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, συναλλαγές, οι οποίες συνίστανται σε αγοραπωλησίες συμβατικών νομισμάτων έναντι του εικονικού νομίσματος bitcoin και αντιστρόφως, έναντι καταβολής χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στο περιθώριο κέρδους που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ, αφ’ ενός της

τιμής στην οποία ο οικείος επιχειρηματίας αγόρασε το συνάλλαγμα και, αφ’ ετέρου της τιμής στην οποία πώλησε το συνάλλαγμα αυτό στους πελάτες τους.

Επ’ αυτού, το Δικαστήριο απάντησε καταφατικά, ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκεπτικό που χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με το οποίο το εικονικό νόμισμα bitcoin αποτελεί μέσο πληρωμής και όχι ενσώματο αγαθό και συνεπώς οι επίμαχες συναλλαγές δε συνιστούν ανταλλαγή αγωθών, αλλά παροχή υπηρεσιών.

Β. Εάν το άρθρο 135 § 1 στοιχεία δ’ έως στ’ της Οδηγίας περί ΦΠΑ έχει την έννοια ότι απαλλάσσονται από το ΦΠΑ συναλλαγές όπως οι παραπάνω.

Επ’ αυτού, το Δικαστήριο απάντησε επίσης καταφατικά, με το σκεπτικό πως οι παραπάνω δραστηριότητες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου άρθρο 135 § 1 στοιχείο ε’ της Οδηγίας περί ΦΠΑ, διότι «…οι πράξεις που αφορούν μη συμβατικά νομίσματα, δηλαδή νομίσματα που δεν αποτελούν εκ του νόμου μέσα πληρωμής, σε μία ή περισσότερες χώρες, είναι χρηματοπιστωτικές πράξεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μη συμβατικά νομίσματα γίνονται δεκτά από τους συναλλασσόμενους ως εναλλακτικό, σε σχέση με τα συμβατικά νομίσματα, μέσο πληρωμής και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως μέσα πληρωμής.»

Παράλληλα, το Δικαστήριο έκρινε πως οι παραπάνω πράξεις δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις υπό στοιχεία δ’ και στ’ του άρθρου 135 § 1 της Οδηγίας περί ΦΠΑ.

Η ανωτέρω απόφαση του ΔΕΕ είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι οι απαντήσεις που έδωσε στα παραπάνω ερωτήματα, ουσιαστικά προδικάζουν τη μεταχείριση που θα τύχουν οι παραπάνω δραστηριότητες, σε νομοθετικό επίπεδο, στο θέμα υπαγωγής τους σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, στο μέτρο που, μετά την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων της Οδηγίας περί ΦΠΑ, τα επιμέρους κράτη – μέλη δεν θα μπορούν να αποστούν, σε επίπεδο νομοθέτησης, από τις παραδοχές αυτής της ερμηνείας και σε περίπτωση που κάποιο το κάνει οι αποφάσεις του θα είναι έκθετες.

Σημειώνεται πάντως, πως το Δικαστήριο ερεύνησε και έκρινε επί των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω, και οι οποίες δεν είναι η μόνη μορφή αγοραπωλησίας bitcoins με συμβατικά νομίσματα, ιδίως στα πλαίσια λειτουργίας ενός ανταλλακτηρίου.

(Άλλες δημοσιεύσεις για το θέμα αυτό, από το CNBC και το CoinDesk)

Μοιραστείτε το!