Crowdfunding/P2P Lending από την Profile Software

Το BitcoinX.gr έλαβε την πρωτοβουλία να συνομιλήσει με τον κ. Ιωάννη Μάλλιο,που είναι στην θέση του Solutions Manager της εταιρείας Profile Software [http://www.profilesw.com/el/] και ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού για τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες. Η Profile Software ήταν η πρώτη εταιρεία που παρουσίασε την ολοκληρωμένη λύση για crowdfunding/Peer-to-Peer Lending με επιτυχείς εγκαταστάσεις.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα συνδυάζει την τεχνογνωσία μιας τραπεζικής πλατφόρμας καθώς και μιας πλατφόρμας διαχείρισης επενδύσεων, καλύπτοντας όλο το εύρος συμμετοχής ενός επενδυτή στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά. Παράλληλα εξασφαλίζει μοναδική ευελιξία στις online συναλλαγές μιας P2P πλατφόρμα συνδυάζοντας ασφαλή πρόσβαση, πλήρη κύκλο ποιοτικής κατηγοριοποίησης και πιστωτικής διαβάθμισης του πελάτη (underwriting process) όπως ορίζονται από την πολιτεία και τις κανονιστικές αρχές ή/και την ίδια την πλατφόρμα.

Profile Software

Τι σας ώθησε σε αυτήν την ενέργεια:

Η Profile Software σταθερά παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται νέες ανάγκες και απαιτήσεις. Παράλληλα η ανταγωνιστικότητα και ευελιξία των λύσεων που αναπτύσσουμε μας δίνει τη δυνατότητα να εξελίσσουμε διαρκώς και προσαρμόζουμε τα προϊόντα μας. Εξάλλου δημιουργήθηκε και ως αίτημα πελάτη του εξωτερικού ο οποίος ανατρέχοντας στην λύση μας επιζήτησε την διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό.

Πώς θα ορίζατε το P2P Lending με κατανοητά λόγια;

Εναλλακτικός τρόπος online άντλησης κεφαλαίων από ιδιώτες χωρίς την παρέμβαση του κλασικού χρηματοπιστωτικού, τραπεζικού, συστήματος. Πιο απλά, peers δηλαδή επενδυτές που ενδιαφέρονται για μια ευκαιρία επένδυσης (ακίνητο, εταιρεία, κτλ) και δανειολήπτες που έχουν ανάγκη την χρηματοδότηση των πλάνων τους, έρχονται σε επαφή εξασφαλίζοντας δανειοδότηση με ελκυστικό επιτόκιο. Οι μορφές κυμαίνονται από τον απλό, άμεσο δανεισμό με αντάλλαγμα μηνιαία πληρωμή δόσης, επένδυση μετοχικά σε μια εταιρεία, ένα ακίνητο, ή άλλες μορφές που μπορεί και να μην έχουν οικονομικό αντάλλαγμα.

Ποια θα ήταν μια πρακτική εφαρμογή του το P2P Lending;

Σε αυτό υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η πρακτική εφαρμογή μπορεί να είναι χορήγηση επιχειρηματικού δανείου για μια εταιρεία. Η εταιρεία δεν μπορεί να αντλήσει το ποσό του δανείου από τράπεζα οπότε εισάγει στην p2p πλατφόρμα τα στοιχεία της επιχείρησης με τις σχετικές οδηγίες και εγγυήσεις που ορίζονται από την πλατφόρμα, ώστε να αντλήσει το δάνειο από επενδυτές. Μπορεί λοιπόν να προτείνει ως οικονομικό όφελος, είτε συμμετοχή στην εταιρεία (μετοχές) είτε ποσοστό από τα κέρδη της εταιρείας είτε φυσικά αποπληρωμή του δανείου. Ειδικά για την Ελλάδα νομίζουμε ότι η χρήση αυτής της μορφής δανεισμού, επενδύσεων, είναι ιδανική για νέες εταιρίες (startups) οι οποίες εξ’ορισμού έχουν μειωμένη ή πιο δύσκολη πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια.

Ποια η διαφορά του με τους παραδοσιακούς τρόπους
α) χρηματοδότησης για τους δανειολήπτες;

Στη συγκεκριμένη ενέργεια όλα είναι διαφανή και στις δύο πλευρές αφού γνωρίζει ο κάθε εμπλεκόμενος τι θα αποκομίσει. Είναι μεγάλη διαφοροποίηση από τον παραδοσιακό δανεισμό το γεγονός ότι υπάρχει σύνδεση, επαφή δανειοδότη και δανειολήπτη και ο έλεγχος είναι εφικτός και για τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέλη. Τα επιτόκια είναι συνήθως πιο προσιτά και κυρίως ο χρόνος χρηματοδότησης είναι πιο σύντομος.

β) επένδυσης για τους δανειστές;

Οι επενδυτές ή δανειστές επενδύουν σε πιο ελκυστικά πακέτα εφόσον μπορούν να επιλέξουν την απόδοση και το ποσό, μόνοι τους. Επιπλέον είναι πάντα εμφανείς όλοι οι κίνδυνοι της συγκεκριμένης ενέργειας και ελέγχονται από την σχετική αρχή ενώ η πρόσβαση σε δευτερογενή αγορά καθιστά εφικτή την βελτιστοποίηση του κέρδους αλλά και τη δημιουργία στρατηγικών εξόδου.

Πόσες και σε τι επίπεδο αντίστοιχες υπηρεσίες υπάρχουν αριθμητικά
α) διεθνώς;

Ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος αλλά χαρακτηριστικά στην Κίνα υπήρχαν 1900 εταιρείες το 2014 ενώ έχουν μείνει 900. Σε όλες τις χώρες τα ποσοστά είναι παρόμοια. Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει το πιο ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης ώστε να πληρούνται συγκεκριμένες απαιτήσεις για την ίδρυση της πλατφόρμας και τη συμμετοχή των μελών.

β) στην Ελλάδα;

Δεν υπάρχει ακόμα το θεσμικό πλαίσιο αλλά λειτουργούν με έδρα στο εξωτερικό 2-3 πλατφόρμες. Οι αιτήσεις όμως που λαμβάνουμε είναι πολλές και εάν υπάρξει το σωστό πλαίσιο τότε ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί και όπως εξελίσσεται με την υποστήριξη των τραπεζών.

Πώς διασφαλίζεται η νομιμότητα της εξάσκησης το P2P Lending στην Ελλάδα
α) για τον πάροχο της πλατφόρμας/ μεσολαβητή (όπως εσείς);

Εμείς δεν είμαστε o πάροχος της πλατφόρμας αλλά το σύστημα που θα χρησιμοποιήσει ο πάροχος. Συνήθως η σωστή επιλογή του κατάλληλου συστήματος που δεν θα είναι απλώς front-end αλλά διαθέτει ένα τραπεζικό σύστημα για τον απαραίτητο έλεγχο εξασφαλίζει τη τήρηση των βασικών κανόνων διαχείρισης κινδύνων. Ως Profile προσφέρουμε την τεχνολογία και το λογισμικό για την λειτουργία μίας πλατφόρμας. Όπως και κάθε άλλος πάροχος λογισμικού, το σημαντικό είναι να δίνουμε τη δυνατότητα στην πλατφόρμα να αναδεικνύουν και να εξασφαλίζουν σε διαρκή βάση ότι οι συναλλαγές είναι διαφανείς, παρακολουθούνται και εφαρμόζονται οι εκάστοτε νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις. Ως προμηθευτής ενός ολοκληρωμένου front to back συστήματος, διασφαλίζουμε ότι οι συναλλαγές μπορούν ανά πάσα στιγμή να παρακολουθηθούν ώστε να εξακριβωθεί η προέλευση και η διαχείριση των επενδυτικών κεφαλαίων.

 

β) για τους συναλλασσόμενους (δανειολήπτη και δανειστή/ επενδυτή);

Μέσα από το θεσμικό πλαίσιο που θα οριστεί και από τη μορφή χρηματοδότησης που θα προσφέρει η πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία για την εξασφάλιση των συναλλαγών και την διενέργεια ελέγχων πιστοληπτικής ικανότητας, ελέγχων προέλευση χρημάτων (AML/CTF) καθώς και άλλων ελέγχων όπως ποιοτική κατηγοριοποίηση και διαβάθμισή των επενδυτών.

Υπάρχουν και ποιες τυπικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σε σχέση με τους θεσμούς/ νόμους (πχ άδεια ΤΤΕ);

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα θεσμικό πλαίσιο.

Τι διαφορετικό έχει να προσφέρει η δική σας λύση P2P Lending από άλλες αντίστοιχες πλατφόρμες και γιατί κάποιος να σας επιλέξει;

Όπως προανέφερα, η Profile είναι ο τεχνολογικός συνεργάτης της πλατφόρμας που θα εξασφαλίσει τους σωστούς ελέγχους όπως αυτοί θα ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο και από την ίδια την πλατφόρμα για να είναι ανταγωνιστική. Επίσης η δική μας λύση προσφέρει τραπεζικές υποδομές ώστε να γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι online και άμεσα, πάντα σε συνεργασία με την πλατφόρμα. Η λύση της Profile, FMS.next P2P Lending διαθέτει μοναδική ευελιξία και προσαρμοστικότητα ώστε να καλύπτει και μελλοντικές ανάγκες όπως επεκτείνεται η πλατφόρμα αλλά και να ορίζονται πεδία που χρειάζονται τον σχετικό έλεγχο συμβάλλοντας στην αυτοματοποίηση της όλης διαδικασίας από την αίτηση/ανάρτηση μέχρι τη δανειοδότηση και πληρωμή των επενδυτών.

Πώς συνδέεται η πλατφόρμα σας P2P Lending με τα κρυπτο-νομίσματα;

Έχει τη δυνατότητα αλλά προς το παρόν δεν έχει υπάρξει η συγκεκριμένη ανάγκη. Θεωρητικά η συγκεκριμένη διασύνδεση θα γίνει μέσω API

Ποια η διαφορά της χρήσης κρυπτο-νομισμάτων αντί (ή παράλληλα) με των FIAT στο P2P Lending;

Δεν υπάρχει ανάλογη εμπειρία από πλατφόρμες που χρησιμοποιούν crypto-currencies

Πέρα από την πλατφόρμα παρέχετε και άλλες πρόσθετες/ συμπληρωματικές υπηρεσίες (διαχείριση κινδύνου, αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, κλπ);

H λύση μας προσφέρει όλες τις τεχνικές και επιχειρησιακές δυνατότητες για την υποστήριξη παράλληλων υπηρεσιών, όπως η διαχείριση κινδύνου, η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, ο έλεγχος αναφορικά με λίστες υπόπτων προσώπων καθώς και διασύνδεσης με υφιστάμενα και διαθέσιμα credit bureaus

Με ποιον τρόπο αξιολογείται/ σκοράρεται η πιστοληπτική ικανότητα του δανειζόμενου μέσω της δικής σας πλατφόρμας P2P Lending;

Οι πελάτες μας έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν δικά τους μοντέλα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή και να εισάγουν έτοιμες αξιολογήσεις (credit scores) από άλλες πλατφόρμες που ασχολούνται ειδικά με αυτή την υπηρεσία.

Πόσο στοιχίζει, τι SLA κλπ κόστη αναλαμβάνει ο ενδιαφερόμενος που θα επιλέξει την πλατφόρμα σας;

Κυμαίνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις. Δεν είναι απλώς ένα website οπότε η επένδυση αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένο σύστημα συναλλαγών με βάσει πάντα τις προδιαγραφές

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Μάλλιο και την Profile Software.

Μοιραστείτε το!